Podmínky


1. Definice základních pojmů

 • 1.1 – Definice některých pojmů
 • 1.1.1
  Uživatelem se rozumí
  a) fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům
  b) právnická osoba řádně zaregistrovaná v obchodním rejstříku na území ČR či SR
  která se řádně zaregistrovala na portalu Burzan a sepsala tím elektronickou smlouvu s jeho provozovatelem.
 • 1.1.2
  Serverem se rozumí portal Burzan ( „http:/test.csmodel.cz) případně jeho podsekce
 • 1.1.3
  Obchodními podmínkami se rozumí tento dokument, který je veřejně dostupný na této adrese
 • 1.1.4
  Prodejce je uživatel, který nabízí zboží k prodeji na serveru Burzan
 • 1.1.5
  Kupující je uživatel který zakoupil předmět na serveru
 • 1.1.6
  Koupí se rozumí:
  a) aukce skončila a uživatel nabídl za předmět nejvyšší částku, která je vyšší než vyhrazená cena
  c) uživatel koupil předmět pomocí Kup teď
  d) uživatel využil možnosti Nabídnout a nabídka byla prodejcem přijata
  Koupí vzniká mezi kupujícím a prodejcem smlouva o budoucím prodeji. K převodu vlastnických práv dochází až na základě úhrady smluvní ceny,převzetí zboží kupujícím a splnění podmínek v sekci 4.

2. Obecné podmínky

 • 2.1 – Podmínky provozovatele
 • 2.1.1
  Aukcí se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní uživatelé:
  a) kteří dosáhli věku 18let a jsou způsobilí k právním úkonům a kterým to nebylo, dle dalších obchodních podmínek, provozovatelem zakázáno.
  b) právnické osoby řádně zaregistrované v obchodním rejstříku na území ČR,SR a ostatních zemí Europské unie, kterým to nebylo, dle dalších obchodních podmínek, provozovatelem zakázáno.
 • 2.1.2
 • 2.1.3
  Žádná fyzická ani právnická osoba nemá právní nárok na užívání tohoto systému.
 • 2.2 – Registrace
 • 2.2.1
  Plná registrace a přihlášení je podmínkou k prodeji či nákupu zboží na tomto serveru
 • 2.2.2
  Uživatel je při registraci povinen uvést všechny povinné údaje pravdivě a následně je průběžně aktualizovat
 • 2.2.3
  Jeden uživatel může mít bez souhlasu Provozovatele pouze jeden účet. Duplicitní účty může provozovatel bez předchozího upozornění smazat.
 • 2.2.4
  Uživatel je povinen neprodleně oznámit jakoukoliv změnu registračních údajů.
 • 2.2.5
  U aukcí, kterých se uživatel účastnil, je server oprávněn poskytnout potřebné údaje prodejci/kupujícímu.
 • 2.2.6
  Portál je oprávněn poskytnout registrační údaje Policii ČR případně jinému obdobnému orgánu.
 • 2.2.7
  Registrací souhlasíte se zasíláním informačních zpráv z portálu. Používáním systému souhlasíte se zobrazením reklamy třetích stran a využití potřebných osobních údajů pro její cílení. Provozovatel se zavazuje, že poskytnuté údaje bude používat jen pro potřeby chodu služby a neposkytne je třetí straně.
  Způsob nakládání s osobními daty podléhá zákonu 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 • 2.3 – Zakázané zboží
 • 2.3.1
  Je zakázáno nabízet jakékoliv zboží jehož prodej odporuje zákonům ČR případně dané země,nebo jehož prodej je proti dobrým zvykům a mravům.
 • 2.3.2
  Jakákoliv aukce, která nevyhovuje podmínce 2.3.1, či jiným podmínkám zde uvedeným, může být bez předchozího upozornění smazána.
 • 2.3.2
  Provozovatel se neztotožňuje s obsahem aukcí, nenese žádnou odpovědnost za popis a obsah aukcí. Vyhrazuje si právo zrušit či změnit jakoukoliv aukci která porušuje obchodní podmínky, zákony či dobré mravy.
3. Druhy aukcí
  3.1 – Aukce
 • Probíhá formou veřejné soutěže. Draží se vždy jeden kus. Dražitelé skládají nabídky(„přihazují“) a na konci aukce je výhercem ten uživatel, jenž nabídl nejvyšší cenu.

3. Druhy aukcí

 • 3.1 – Aukce
 • Probíhá formou veřejné soutěže. Draží se vždy jeden kus. Dražitelé skládají nabídky(„přihazují“) a na konci aukce je výhercem ten uživatel, jenž nabídl nejvyšší cenu.
 • 3.2 – Kup teď
 • Je prodej za pevnou cenu, kterou prodejce stanoví při vytváření nové aukce. V tomto případě je možné prodávat v jedné aukci více předmětů.
  Kupujícím se stane uživatel, který tuto cenu nabídne jako první, v případě aukce s více předměty se pořadí stanovuje podle data přijetí nabídky.
 • 3.3 -Kup teď s možností nabídky
 • Jedná se o dodatek služby Kup teď. V tomto případě je možné koupit předmět jak za cenu Kup teď, tak je umožněno prodejci zasílat nabídky.
  Prodávající má čas do konce aukce na to, aby nabídku přijal, nebo odmítnul. Po ukončení aukce jsou nevyřízené nabídky automaticky odmítnuty.
 • Jeden uživatel může v jedné aukci nabízet maximálně 3x.
 • 3.4 – vyhrazená cena
 • Jedná se o dodatek standardní aukce. Pokud prodejce určí vyhrazenou cenu a nabídka žádného uživatele tuto cenu nepřekročí, není prodejce povinen předmět prodat.

4. Povinnosti účastníků

 • 4.1 – Prodejce
 • 4.1.1
  Prodejce nemá právo měnit podmínky jednotlivých aukcí a obchodní podmínky portálu
 • 4.1.2
  Aukce musí být umístěna v kategorii, která nejblíže odpovídá draženému zboží. V opačném případě má poskytovatel možnost je zařadit správně, nebo vyřadit z prodeje.
 • 4.1.3
  Prodejce si nesmí vyhradit právo neprodat předmět za jakýchkoliv podmínek výjma vyhrazené ceny.
 • 4.1.4
  Aukce které budou vybízet k prodeji mimo auktiva.cz budou smazány
 • 4.1.5
  Aukce které budou obsahovat reklamu, vybízet k registraci v pyramidových systémech, nebo jejich obsah nesplní naše obchodní podmínky budou smazány.
 • 4.1.6
  Obsah aukce musí obsahovat kompletní popis zboží a přesně uvedený stav.
 • 4.1.7
  Veškeré ceny musí být uváděny v Kč, včetně DPH
 • 4.1.8
  Prodejce je povinen uvést poštovné do příslušného formuláře při vytváření aukce. Poštovné je konečné a prodejce není oprávněn po kupujícím vymáhat větší částku, případně další manipulační a jiné poplatky.
 • 4.1.9
  Obsah aukce nesmí narušovat chod ani vzhled portálu Burzan, obsah musí být v souladu s platnými zákony a mravy a nesmí přesměrovávat na jiné webové stránky.
  Obsah nesmí vkládat jiné stránky, otevírat okna ani jinak manipulovat s obsahem.
 • 4.1.10
  Prodejce má možnost zrušit aukci. Pokud v aukci již bylo přihozeno, musí o zrušení požádat provozovatele serveru a uvést pádný důvod, proč chce aukci zrušit. Aukci není možné zrušit 24hodin před koncem aukce.
 • 4.1.11
  Popisek aukce musí popisovat zboží. Nesmí obsahovat znaky které na aukci upozorňují a manipulují s vyhledáváním.
 • 4.1.12
  Prodejce je při vytváření aukce povinen uvést všechny povinné údaje. Všechny uvedené údaje musí být pravdivé a v souladu z obchodními podmínkami.
 • 4.1.13
  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či zrušit aukce, které nejsou v souladu s obchodními podmínkami.
 • 4.1.14
  Prodejce nesmí při prodeji porušovat autorská práva jiných osob.
 • 4.2 – Kupující
 • 4.2.1
  Příhozem se rozumí jakýkoliv návrh na koupi předmětu (příhoz, Kup Hned, nabídka,..). Veškeré náležitosti kupní smlouvy jsou uvedeny v aukci a kupující tak má možnost jen měnit výši kupní ceny (u standardní aukce a aukce s možností Nabídnout) .
 • 4.2.2
  Příhoz je závazný a u akcí Kup Hned a u nabídek, které již byly přijaty, se již nedá zrušit. U standardních aukcí se dá požádat o jejich zrušení provozovatele auktiva.cz s řádným odůvodněním. O zrušení nelze zažádat 24 hodin před koncem aukce.
 • 4.2.3
  Kupující je oprávněn odstoupit od koupi předmětu pokud předmět neodpovídá popisu v aukci nebo se změnily podmínky jeho prodeje.
 • 4.3 – Dokončení aukce
 • 4.3.1
  Obě strany mají povinnost kontaktovat druhou do 7 dnů od konce aukce. Za kontakt se bere libovolný druh komunikace včetně zaslání předmětu, či úhrady
 • 4.3.2
  Aukce je řádně ukončena až v okamžiku, kdy prodejce dostane dohodnutou částku a kupující předmět dané aukce. Do této doby nese prodejce odpovědnost za dodání předmětu aukce.
 • 4.3.3
  Pokud předmět neodpovídá popisu aukce, nese neuvedené vady, nebo kupující předmět vůbec neobdrží, má právo se dožadovat zaplacené částky případně její části.
 • 4.3.4
  Pokud je předmět zaslán poštou, případně jinou obdobnou službou a kupující předmět nepřebere:
  a) Pokud již kupující zaplatil a ztratil o předmět zájem(do 14 dnů od prodeje), je prodejce povinen vrátit částku bez poštovného a případně jiných nákladů, které ovšem musí doložit
  b) Pokud má kupující o předmět zájem, je prodejce oprávněn požadovat zaplacení nového poštovného
 • 4.3.5
  Jednání, které úmyslně vedlo k poškození z jedné stran může být klasifikováno jako podvod a může být předáno k posouzení polici ČR.

5. Provize a poplatky

 • 5.2 – Dluhy
 • Veškeré dluhy vůči portálu Burzan nebo jejim uživatelům jsou právně vymahatelné. Nebudou-li včas a v plné výši splaceny, mohou být navýšeny o úroky nebo o administrativní úkony spojené s jejich vedením, správou a vymáháním.

6. Hodnocení a komentáře

 • 6.1 – Komentáře
 • 6.1.1
  Po skončení aukce mají obě strany možnost udělit komentář za tuto transakci až na případy, kdy jedna ze stran úmyslně aukci nedokončí a je to druhou stranou prokázáno.
 • 6.1.2
  Komentáře musí být pravdivé, nesmějí být v rozporu s platnými zákony ani dobrými mravy.
 • 6.1.3
  Součástí komentáře je ohodnocení druhé strany.
 • 6.1.4
  CSmodel.cz si vyhrazuje právo smazat či změnit komentáře, které porušují obchodní podmínky nebo nejsou pravdivé.

7. Poplatky

 • 7.1 – Poplatky za služby V SOIČASNOSTI NEPLATNÉ !!
 • 7.1.1
  Veškeré poplatky se řídí aktuálním ceníkem služeb
 • 7.1.2
  Poplatky v rámci propagace aukce lze navrátit pouze do 12 hodin od jejich zakoupení. Poté jsou již nevratné
 • 7.1.3
  Kredit zakoupený uživatelem se převádí 1 ku 1 na uživatelský účet. Tento kredit bude dále použit na úhradu služeb serveru.
 • 7.1.4
  Kredit se z účtu odečítá v pořadí, v jakém byl na účet nahrán.
 • 7.1.5
  Uživatel může zažádat o navrácení zbylé částky nevyužitého kreditu. Z částky bude odečtena částka potřebná pro provedení této transakce. Provozovatel si vyhrazuje právo částku nevydat, pokud má uživatel jiné dluhy, či závazky k serveru, či jeho uživatelům, případně takové dluhy/ závazky hrozí.
 • 7.2 – Bonus
 • 7.2.1
  Veškeré prostředky získané v ranci bonusů či věrnostního programu lze uplatnit jen za služby portálu Burzan. Nelze je směnit za hotovost
 • 7.2.2
  Prostředky, které uživatel získá chybou systému či způsobem, který se příčí zvyklostem a dobrým mravům, může provozovatel bez upozornění a náhrady odebrat.
 • 7.2.2
  Provozovatel si vyhrazuje právo nevydat odměnu v rámci bonusu, či věrnostního programu či již jednou vydanou odměnu uživateli odebrat a to bez upozornění či náhrady.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1 – Ustanovení
 • 8.1.1
  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky serveru auktiva.cz. Uživatel je povinen se seznámit s aktuálními obchodními podmínkami.
  Obchodní podmínky budou viditelně umístěny a veřejně přístupny.
 • 8.1.2
  Užíváním portálu Burzan souhlasíte s obchodními podmínkami.
 • 8.1.3
  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zboží a jeho případné vady.
 • 8.1.4
  Provozovatel nenese odpovědnost za činy uživatelů.
 • 8.1.5
  Provoz serveru je bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené jeho chodem.

  Platné od 1.12.2019

NAPIŠTE NÁM

Uvítáme jakékoli podněty, abychom zlepšili naše služby...

Důležité informace naleznete zde.

Odpovědi na spoustu otázek vám poskytne FAQ.


  Platba za aukci

  Před vkladem prosím zkontrolujte správnost odběrného místa zásilkovny.